PHP 랜덤배너 소스

페이지 정보

작성자 관리자 (49.♡.11.159) 조회 1,414회 작성일 21-09-17 20:30(마지막 글 수정: 2022년 06월 19일)

본문

랜덤배너 소스

현재 제가 사용하고 있는 랜덤배너 코드 입니다.

 


[code]

<div class='outer'>

<div class="inner_img">

<?php

$display = rand(1, 5);

?>

<?php if ($display == 1) { ?><div class="001"><?php echo display_banner('개별', '1'); ?></div>

<?php } else if ($display == 2) { ?><div class="002"><?php echo display_banner('개별', '2'); ?></div>

<?php } else if ($display == 3) {  ?><div class="003"><?php echo display_banner('개별', '3'); ?></div>

<?php } else if ($display == 4) {  ?><div class="004"><?php echo display_banner('개별', '4'); ?></div>

<?php } else if ($display == 5) {  ?><div class="005"><?php echo display_banner('개별', '5'); ?></div><?php } ?>

</div>

<div style='color:#A2A2A2;font-size:0.8em;'>파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다</div>

</div>

[/code]

 

 

[code]

<div class='outer'>

<div class="inner_img">

<?php

$display = rand(1, 4);

 ?>

<?php if ($display == 1) { ?><div class="001"><?php echo display_banner('개별', '2'); ?></div>

<?php } else if ($display == 2) { ?><div class="002"><?php echo display_banner('개별', '3'); ?></div>

<?php } else if ($display == 3) { ?><div class="003"><?php echo display_banner('개별', '4'); ?></div>

<?php } else { ?><div class="004"><?php echo display_banner('개별', '5'); ?></div><?php } ?>

</div>

</div>

[/code]

 

 
소스 관련된 게시글 보기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.